Εκπαίδευση και Αρχές Εκπαίδευσης τής Neural Therapy

Εκπαίδευση και Αρχές Εκπαίδευσης της Neural Therapy

1. Σκοπός της Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση στη ΝΤ προσφέρει στον ιατρό ένα ολιστικό τρόπο σκέψης σύμφωνα με τις αρχές της ομοιόστασης και αυτορρύθμισης που διέπουν όλα τα επίπεδα οργάνωσης του ζώντος οργανισμού. Έτσι λαμβάνονται υπόψη εκτός από τις εμφανείς αιτίες μιας διαταραχής και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες που δεν γίνονται αντιληπτοί με την πρώτη ματιά. Η εκπαίδευση προσπαθεί να μετατρέψει τον τρόπο σκέψης που επικεντρώνεται μόνο στο σύμπτωμα ή σε μια μόνο αιτία σε ένα πολυπαραγοντικό, διαδικτυωμένο τρόπο σκέψης που περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους μιας διαταραχής ή ενός φαινομένου. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια ειδική διαγνωστική μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στις πληροφορίες που μας δίνει η λεπτομερής λήψη ιστορικού με ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση και ταυτοποίηση πιθανών πεδίων διαταραχής, η επισκόπηση, οι διάφορες τεχνικές ψηλάφησης αλλά και η δοκιμαστική – θεραπευτική διήθηση με τοπικό αναισθητικό δομών που παρουσιάζουν θεραπευτικό ενδιαφέρον. Ο συνδυασμός της ΝΤ με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις (φαρμακολογικές κλπ) διδάσκεται ως διευρυμένη Neural Therapy.

2. Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους τους Ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και στους οδοντιάτρους. Ιδιαίτερη εφαρμογή έχει η Neural Therapy στις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες : Αναισθησιολογία-Ωτορινολαρυγγολογία-Εσωτερική Παθολογία-Πνευμονολογία-Νευρολογία-Ορθοπαιδική-Ουρολογία-Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση. Θεμελιώδη σημασία δίνει η ΝΤ στην Οδοντιατρική λόγω της ύπαρξης πολλών πεδίων διαταραχής μέσα στην περιοχή του Στοματογναθικού Συστήματος. Ο οδοντίατρος που είναι γνώστης των αρχών και της φιλοσοφίας της ΝΤ μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση γενικότερων νοσημάτων και διαταραχών όσο και να συνεργασθεί για το σκοπό αυτό με τις άλλες ειδικότητες της Ιατρικής. Προϋπόθεση για την εκπαίδευση στη ΝΤ είναι το πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής

3. Διάρκεια της Εκπαίδευσης
• Εξι δωδεκάωρα σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης στη ΝΤ (Σεμινάρια 1-6)
• Ένα πρακτικό σεμινάριο δεκαπέντε ωρών
• Ένα σεμινάριο προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις ΝΤ διάρκειας 15 ωρών (Σεμινάριο 7)
• Τρία δεκαεξάωρα σεμινάρια τοπογραφικής Ανατομικής.
• Ένα δεκαεξάωρο πρακτικό σεμινάριο με θέμα τις διάφορες τεχνικές εγχύσεων (επιφανειακές και εν τω βάθει) στο Ανατομικό Ινστιτούτο της Ιατρικής Σχολής του Graz στην Αυστρία ή σε άλλο αντίστοιχο Ινστιτούτο του εξωτερικού.
Το πέρας της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος της ΝΤ. Οι εκπαιδευτές και εξεταστές, με εξαίρεση του συναδέλφου Γερ. Παπαθανασίου προέρχονται όλοι από την Αυστρία και την Γερμανία και είναι όλοι μέλη και εκπαιδευτές της Neural Therapy στις αντίστοιχες Εταιρείες των εν λόγω χωρών.

4. Θεωρητική Εκπαίδευση
Στα πλαίσια των σεμιναρίων 1-6 η θεωρητική εκπαίδευση είναι περίπου οκτώ ώρες ανά σεμινάριο. Το σεμινάριο 7 περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος επτά ωρών και τρείς ώρες ανάλυση περιστατικών. Τα σεμινάρια Τοπογραφικής Ανατομικής 1-3 περιλαμβάνουν σαρανταοκτώ ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Συνολικά προβλέπονται 103 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης

5. Πρακτική Εκπαίδευση
Όλες οι εγχύσεις γίνονται κάτω από την επίβλεψη των εκπαιδευτών του εκάστοτε σεμιναρίου. Για τα σεμινάρια 1-6 προβλέπονται τέσσερεις ώρες πρακτικής εκπαίδευσης ανα σεμινάριο. Το πρακτικό σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαπέντε ώρες και το σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων (S7) οκτώ ώρες πρακτικής εκπαίδευσης. Το πρακτικό σεμινάριο τοπογραφικής ανατομίας προβλέπει δεκαέξι ώρες πρακτικής εκπαίδευσης. Συνολικά προβλέπονται 63 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

6. Δομή της Εκπαίδευσης
• S1 : Σεμινάριο 1 (Βασικό Σεμινάριο Μέρος 1)
• S2: Σεμινάριο 2 (Βασικό Σεμινάριο Μέρος 2)
• S3 : Σεμινάριο 3 (Πεδία Διαταραχής)
• S4: Σεμινάριο 4 (Κινητικό Σύστημα – Θεραπευτική Χρήση της Τοπικής Αναισθησίας)
• S5: Σεμινάριο 5 (Αυτόνομο ΝΑ και εν τω βάθει τεχνικές εγχύσεων)
• S6: Σεμινάριο 6 (Στοματογναθικό Σύστημα, Διευρυμένη ΝΤ)
• S7: Σεμινάριο 7 (Προετοιμασία εξετάσεων)
• SP: Πρακτικό Σεμινάριο
• STA1: Σεμινάριο Τοπογραφικής Ανατομικής 1 (Κεφαλή- Τράχηλος)
• STA2: Σεμινάριο Τοπογραφικής Ανατομικής 2 (Σπονδυλική Στήλη)
• STA3: Σεμινάριο Τοπογραφικής Ανατομικής 3 (Μυοσκελετικό Σύστημα – Αρθρώσεις – Αυτόνομα Γάγγλια)
• SPA: Πρακτικό Σεμινάριο Τοπογραφικής Ανατομικής

Παρατηρήσεις
1. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου δυόμιση χρόνια (όχι λιγότερο από δυόμιση χρόνια)
2. Η συμμετοχή στο σεμινάριο 7 έχει σαν προϋπόθεση την παρακολούθηση των σεμιναρίων 1-6 και του πρακτικού σεμιναρίου.
3. Η συμμετοχή στο πρακτικό σεμινάριο τοπογραφικής ανατομικής έχει σαν προϋπόθεση την παρακολούθηση των σεμιναρίων S1-S5 καθώς και των σεμιναρίων STA1-STA3
4. Η επίσημη γλώσσα των σεμιναρίων θα είναι η αγγλική με μετάφραση στα Ελληνικά όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
5. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα και μέγιστο τα 18 άτομα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός το σεμινάριο ακυρώνεται.

7. Διδακτέα Ύλη
Σεμινάριο 1 (S1) – ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 1
• Θεωρητικές Βάσεις: Ιστορικά Στοιχεία-Περιγραφή της Μεθόδου-Ενδείξεις, Αντενδείξεις, και όρια της ΝΤ- Αρχές της Ομοιόστασης και Αυτορρύθμισης-Ολιστικός Τρόπος σκέψης-Διαγνωστικές Αρχές (Ιστορικό-Επισκόπηση-Ψηλάφηση)
• Πρακτική Εφαρμογή : Τεχνικές Ψηλάφησης Κεφαλή, Θώρακας, Σπονδυλική Στήλη,Κοιλία,Άνω και Κάτω άκρα
• Σκοπός: Εξοικείωση με τα διαγνωστικά εργαλεία σύμφωνα με την φιλοσοφία της ΝΤ (Ιστορικό-Επισκόπηση-Ψηλάφηση,Λειτουργική Εκτίμηση), Εντόπιση πιθανών σημείων εγχύσεων

Σεμινάριο 2 (S2) – ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 2 –ΑΠΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ
• Θεωρητικές Βάσεις : Αρχές μετάδοσης της πληροφορίας στον οργανισμό-Φυσιολογικές βάσεις και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί – Απλές τεχνικές Εγχύσεων-Trigger Points-Τοπικά Αναισθητικά – Ζώνες προβολών στο δέρμα συνδετικό ιστό και μύες-Αντανακλαστικά σημεία νόσου
• Πρακτική Εφαρμογή : Απλές τεχνικές εγχύσεων (ενδοδερμικοί πομφοί, διηθήσεις σημείων Trigger,Προπεριοστικές εγχύσεις , ενδοφλέβιες εγχύσεις, διηθήσεις ουλών, διηθήσεις στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, διηθήσεις στην περιοχή των μεγάλων αρθρώσεων, άνω και κάτω άκρα, Θώρακας ,κοιλία, πύελος)
• Σκοπός : Τοπική και Περιοχική θεραπεία με γνώμονα τα ευρήματα της ψηλάφησης

Σεμινάριο 3 (S3) – ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
• Θεωρητικές Βάσεις : Σύνδρομο χρόνιας επιβάρυνσης κατά Bergsmann-Στοιχεία που παραπέμπουν στην ύπαρξη πεδίων διαταραχής- Συνήθη πεδία διαταραχής-Παθοφυσιολογία των πεδίων διαταραχής-Κλινικά Φαινόμενα στη ΝΤ
• Πρακτική Εφαρμογή: Τεχνικές εγχύσεων στη ΝΤ (Κρανίο, Ώτα, Παραρίνιοι κόλποι, Αμυγδαλές, Δόντια, Θυρεοειδής, Θώρακας, Εσωτερικά Όργανα, Γυναικολογικές/Ανδρολογικός Χώρος, Ουλές)
• Σκοπός : Διαγνωστική και Θεραπεία των πεδίων διαταραχής

Σεμινάριο 4 (S4) – ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
• Θεωρητικές Βάσεις : Κινητική μονάδα κατάJunghanns-Μυοκινητικές Αλυσίδες-Ψευδοριζιτιδική Συμπτωματολογία-Αντανακλαστικά σημεία νόσου-Σημεία Trigger-Σχέσεις μεταξύ των μεταμερίων (segments)
• Πρακτική Εφαρμογή : Διηθήσεις στην περιοχή του αυχένα, Περιοχή του Ώμου-Άνω και Κάτω άκρα-Οσφυική περιοχή-Πύελος-Μεγάλες Αρθρώσεις
• Σκοπός : Διάγνωση και συντηρητική Θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος

Σεμινάριο 5 (S5)-ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
• Θεωρητικές Βάσεις: Ανατομία και Φυσιολογία του Αυτόνομου ΝΣ
• Πρακτική Εφαρμογή : Ενδείξεις και Τεχνικές Εγχύσεων στα γάγγλια του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος : Οφθαλμικό γάγγλιο-Πτερυγοϋπερώιο γάγγλιο-Οττικό Γάγγλιο-Σπονδυλοσπονδυλικές Αρθρώσεις-Αποκλεισμός νωτιαίας ρίζας οσφυϊκή περιοχή-αστεροειδές γάγγλιο-άνω αυχενικό γάγγλιο-γάγγλια συμπαθητικής αλυσίδας οσφυικής περιοχής-κοιλιακό πλέγμα-ιεροκοκκυγικός αποκλεισμός (caudal)
• Σκοπός : H κατανόηση της σημασίας του αυτόνομου ΝΣ στη Neural Therapy και η εξοικείωση με τις αντίστοιχες τεχνικές

Σεμινάριο 6 (S6)-ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΤ
• Θεωρητικές Βάσεις: Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία του Στοματογναθικού Συστήματος-Σύνδρομο χρόνιας επιβάρυνσης κατά Bergsmann-Διάγνωση και θεραπεία πεδίων διαταραχών της στοματογναθικής περιοχής
• Πρακτική Εφαρμογή :Ιστορικό-Επισκόπηση-Ψηλάφηση-Λειτουργική Εκτίμηση-Αξιολόγηση ακτινογραφιών στοματογναθοπροσωπικής περιοχής-Τεχνικές εγχύσεων στην στοματογναθοπροσωπικής περιοχής
• Σκοπός :Εξοικείωση με την φυσιολογία και παθολογία της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής-Εντοπισμός και θεραπεία ενεργών πεδίων διαταραχής

Σεμινάριο 7 (S7)-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
• Καταγραφή περιστατικού: Ιστορικό-Τεκμηριωμένη Εξέταση (Ευρήματα επισκόπησης, ψηλάφησης, λειτουργικής εκτίμησης)-σχέδιο θεραπείας, θεραπευτικές εγχύσεις, συνδυασμός με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις
• Περίληψη της καταγραφής περιστατικού σε μια έως δυο σελίδες Α4 . Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί στη γραμματεία της Εταιρείας το αργότερο δυο μήνες πριν την έναρξη του σεμιναρίου
• Πρακτική Εφαρμογή :Συζήτηση γύρω από το περιστατικό με κριτήρια της ΝΤ, ερωτήσεις που προκύπτουν από την θεωρία και την πράξη, έλεγχος του επιπέδου γνώσεων, πρακτικές ασκήσεις
• Σκοπός :Έλεγχος του επιπέδου γνώσεων, Άδεια συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις

Πρακτικό Σεμινάριο (SP)
• Παρουσίαση Ασθενούς (Ιστορικό-Εξέταση-Διάγνωση)
• Δημιουργία σχεδίου θεραπείας
• Πρακτική Εφαρμογή
• Σχολιασμός
• Εξέταση και θεραπεία μεταξύ των εκαιδευόμενων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ 

  • Βασική διαχείριση αεραγωγού
  • Basic Life Support
  • Επιλογή Βασικών Φαρμάκων
  • Εξασφάλιση φλεβικής πρόσβασης (πρακτική)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ NEURAL THERAPY – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής
2. Παρακολούθηση όλων των σεμιναρίων του εκπαιδευτικού προγράμματος και του σεμιναρίου 7
3. Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στις θεωρητικές βάσεις της ΝΤ
4. Προφορικές Εξετάσεις με παρουσίαση περιστατικού: Ιστορικό, Εξέταση., Παρακλινικές Εξετάσεις, Διάγνωση, Σχέδιο Θεραπείας με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της Neural Therapy, επιπρόσθετες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τους εκπαιδευτές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. Prof. Dr. Georg Feigl :Υφηγητής του Ανατομικού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Graz

2. Dr. Elmar Ausserer : Αναισθησιολόγος – Εκπαιδευτής της Αυστριακής Εταιρείας ΝΤ

3. Δρ.Γεράσιμος Παπαθανασίου : Οδοντίατρος – Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ –  Εκπαιδευτής Γερμανικής Εταιρείας Βελονισμού και ΝΤ

4.Dr.Wolfgang Fuchs: Γεν. Ιατρός – Εκπαιδευτής της Αυστριακής Εταιρείας ΝΤ

5. Dr.Alex Lechner : Γεν.Ιατρός – Εκπαιδευτής της Αυστριακής Εταιρείας ΝΤ

6. Dr.Rainer Wander: Γεν. Ιατρός – Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Βελονισμού και ΝΤ

7. Λιώσης Κωνσταντίνος : Ορθοπαιδικός – Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ

8. Μαραγιάννη Δήμητρα: Αναισθησιολόγος – Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ

9.Καλαντζής Παναγιώτης: Ορθοπαιδικός – Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ

10.Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος : Αναισθησιολόγος – Μέλος Ελληνικής Εταιρείας ΝΤ